Användarvillkor och GDPR

Dronespotr är en digital marknadsplats för förmedling av drönartjänster. Tjänsten erbjuds via en webbplats www.dronespotr.se som här nedan benämns som webbplatsen.
Tjänsten är en marknadsplats där drönaroperatörer/piloter kan komma i kontakt med uppdragsgivare och omvänt för beställning och utförande av Uppdrag.

För att få nyttja droneSpot.se går både uppdragsgivare och operatören avtal med droneSpotr enligt dessa villkor. Överenskommelser om utförande av tjänster ingås alltid direkt mellan Uppdragsgivaren och operatören genom att parterna kommer överens om detta via droneSpotr.se Det åligger då operatören att utföra uppdraget och uppdragsgivare att ersätta operatören för utfört uppdrag genom betalning via den betalningslösning som anvisas på droneSpotr.se

droneSpotr.se utför alltså själva inga Uppdrag och ansvarar därigenom inte heller för förmedlade Uppdrags kvalitet och genomförande. Skyldigheter och rättigheter som avser förmedlade Uppdrag ligger således utanför droneSpotrs ansvar.

Det är förbjudet att lägga ut uppdrag som är olagliga eller som kan anses stötande eller olämpliga.
För att använda droneSpotr.se som plattform för köp och sälj av drönartjänster måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av droneSpotr.se tillhandahållna villkor eller lagar och regler.
I droneSpotr.se regler som du måste följa för användande av tjänster. droneSpotr.se förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder droneSpotr.se i strid med Användarvillkoren.
Användare ansvarar över att uppgifter som Användaren lägger upp på serviceplattformen är korrekta samt att de inte strider mot gällande lagstiftning. För det fall droneSpotr.se finner att något som Användaren lagt upp är illegalt eller på annat sätt olämpligt förbehåller sig droneSpotr.se rätten att radera detta och/eller stänga av Användarens konto. dronesSpotr.se ansvarar inte för den information som Användare lägger upp på dronesSpotr.se.

Användare inom Tjänsten äger möjlighet att betygsätta andra Användare efter utfört Uppdrag.
Användare har när som helst rätt att sluta använda Tjänsten. Kontakta support@droneSpotr.se. droneSpotr.se får utan föregående varsel till Användaren inskränka, stänga eller avsluta ett användarkonto som tillhör en Användare som inte följer dessa Villkor eller som på annat sätt missbrukar eller missköter Tjänsten.
För att lägga ut tjänster på droneSpotr.se måste du följa reglerna för tjänster. droneSpotr.se förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för tjänster. dronesSpotr.se gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i tjänster inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din tjänst. droneSpotr.se tjänster är till för att användas av både privatpersoner och företag som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och tjänste-texter (“Användargenererat innehåll”).

Användaren garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.
Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.
Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna 9om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att droneSpotr.se även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.
Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en tjänst, ger du droneSpotr.se en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. droneSpotr.se får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. droneSpotr.se rättigheter kvarstår även efter att en tjänst har raderats.
Du efterger härmed alla krav på ersättning från droneSpotr.se för droneSpotr.se användning av det Användargenererade innehållet.

droneSpotr.se, eller droneSpotr.se licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material droneSpotr.se exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller något.
Personer som lägger upp tjänster som säljs med avdragbar moms, åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Granskning och kontroll av tjänster och användare: droneSpotr.se förbehåller sig rätten att granska samtliga tjänster och att neka eller avlägsna en tjänst på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot droneSpotr.se principer och anda. droneSpotr.se förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i tjänste-text om texten bryter mot våra “regler.

Användare uppmuntras att läsa mer om exakt vilka personuppgifter droneSpotr.se samlar in, hur personuppgifterna behandlas, vilka droneSpotr.se kan komma att dela med sig av till andra och varför i droneSpotr.se Personuppgiftspolicy.

En cookie är en textfil som sparas på din dator, smartphone, surfplatta eller annan enhet. Denna textfil innehåller information som används för att Användaren ska få en så bra upplevelse vid användning av Tjänsten som möjligt. Du kan hantera cookies bland inställningarna i din webbläsare.

droneSpotr.se använder cookies endast för att identifiera varje Användare som unik men anonym. Eftersom att en cookie bara är en liten textfil som inte kan innehålla virus så kan den inte på något sätt skada din dator. Den är dessutom så pass liten att du inte kommer märka att den finns på din dator eller smartphone. Efter du använt våra tjänster rekommenderar vi dig att radera cokkies. Det enklaste är att du använder browsern duckduckgo. Med ett kapptryck är alla cokkies raderade
droneSpotr.se garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför droneSpotr.se kontroll och droneSpotr.se ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. droneSpotr.se kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Webbplatsen är huvudsakligen en digital förmedlingsplats för tjänster. Webbplatsen är således ett forum som låter användare lägga upp tjänster, sälja och köpa drönartjänster och har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av en tjänst är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. droneSpotr.se ansvarar inte för den upplagda tjänsten. droneSpotr.se ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda tjänste-svar eller på felaktig information i tjänste-texten.

Köp och tillhandahållande av Uppdrag i Tjänsten kan medföra skattskyldighet av olika slag. Förmedlingen av Uppdrag och tillhandahållande av betalningslösning innebär inte att Uppdragstagaren på något sätt står i anställnings- eller uppdragsförhållande till droneSpotr.se. Ansvaret för dessa frågor ligger alltid hos Användarna själva och droneSpotr.se ansvarar inte i någon mån för uppkomna skatteeffekter till följd av nyttjande av Tjänsten.
Stötande och kränkande innehåll: tjänster som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.
Det är möjligt att registrera sig som Användare via Facebook eller Google. droneSpotr.se kommer inte, utan Användarens tillåtelse, att posta något på Användares Facebook

Tvister som uppstår rörande tillämpning eller tolkning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter)
Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

Du som användare åtar dig att hålla droneSpotr.se skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med droneSpotr.se utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

droneSpotr.se kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig droneSpotr.se rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress
droneSpotr.se kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.
droneSpotr.se meddelandetjänst: I droneSpotr.se meddelandetjänst kan du skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra droneSpotr.se-användare finns på så vis samlade på droneSpotr.se i ditt användarkonto.
För att kunna använda Tjänsten måste droneSpotr.se samla in, dela och behandla vissa Personuppgifter om Användare. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer (”Personuppgifter”).

Behandlingen av Personuppgifter görs i enlighet med Förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”).
Från användaren samlar droneSpotr.se in och använder följande Personuppgifter: Namn,Adress,E-postadress,IP-adress,Telefonnummer, Bild och Betygsättning Betyg/recensioner från tidigare Beställare. Vänlige notera att droneSpotr.se inte kan tillhandahålla Webbplatsen om ovan angivna Personuppgifter inte tillhandahållit.
Användare som väljer att börja använda Tjänsten via ett befintligt Facebook eller Google konto ger droneSpotr.se rätten att samla in kontoinformation så som förnamn, efternamn, profilbild och e-postadress från Facebook eller Google.
Alla Användare har ansvar att samtliga Personuppgifter som lämnas är korrekta och inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.
För att kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten kommer droneSpotr.se använda namn, adress, e-postadress, bild och telefonnummer. Dessa Personuppgifter behandlas framför allt för att sätta upp ett konto och för att tillhandahålla eventuellt andra tjänster i enlighet med Användarvillkoren.

För att kunna skapa tjänster och förmedla Uppdrag måste droneSpotr.se behandla vissa Personuppgifter om Beställaren.
Det användaravtal som droneSpotr.se har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att upprätta Annonser och förmedla Uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att droneSpotr.se ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som de har gentemot Användare.

För att kunna utföra ett Uppdrag måste droneSpotr.se behandla vissa Personsonuppgifter om Utföraren. Detta inkluderar Utförarens publika profil, telefonnummer, e-postadress, adress och personliga text

Det användaravtal som droneSpotr.se har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att Uppdragstagaren ska kunna utföra Uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att droneSpotr.se ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som de har gentemot Användare.

När Beställaren har bokat ett Uppdrag via Webbplatsen sker all kommunikation mellan beställaren och utförare. Sådant utskick sker till den e-postadress som Utföraren lämnade i samband med registreringen eller i droneSpotr.se meddelandefunktion.

droneSpotr.se samlar även in dina Personuppgifter för syftet att förbättra och utveckla en så användarvänlig Tjänst som möjligt. Detta gör droneSpotr.se genom att samla in löpande information om dig som användare och dina rutiner. På så sätt kan droneSpotr.se kan utveckla erbjudande och utformar nya funktioner.

droneSpotr.se förbehåller sig även rätten att använda Personuppgifter för att informera Användare om uppdateringar från droneSpotr.se, genomföra undersökningar eller tillhandahålla informations- och tjänstrelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar.

Den lagliga grunden är droneSpotr.se berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för Användaren att kunna besöka och använda Webbplatsen eller för att kunna förstå hur Användaren upplever Tjänsten och därigenom förbättra och utveckla den. Analys av användardata görs ofta med hjälp av etablerade tredjepartsleverantörer såsom Google Analytics. Dessa leverantörer har inte rätt att använda informationen i något annat syfte.
Förutom uppgifterna droneSpotr.se samlar in direkt från Användare så samlar droneSpotr.se även in uppgifter automatiskt från Användaren. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies.
droneSpotr.se kommer att överföra och dela Personuppgifter mellan Användare för att kunna förmedla Uppdrag. De tillhandahållna Personuppgifterna vidarebefordras till andra Användare endast i den utsträckning som krävs för i att ett Uppdrag ska kunna genomföras.

droneSpotr.se kommer även att kunna överföra och dela Personuppgifter med tredje part för att de ska kunna hjälpa droneSpotr.se med Webbplatsen och marknadsföring. Tredje part får endast använda Personuppgifterna för de angivna syfte som de är anlitade för. droneSpotr.se kan även komma att lämna ut och överföra Personuppgifter till utomstående part som förvärvar någon av eller alla droneSpotr.se affärsenheter.

Vidare kan vi komma att lämna ut och överföra Personuppgifter som droneSpotr.se har samlat in från andra webbplatser till utomstående partners. droneSpotr.se kommer även, om det krävs enligt lag eller föreläggande, att lämna ut Personuppgifter till polis, domstol eller annan myndighet.

droneSpotr.se kommer att dela Personuppgifter både med partners och leverantörer både inom och utanför EU/EES. Om vi delar dina personuppgifter med leverantörer utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att överföringen och lagringen av Personuppgifterna uppfyller GDPR:s krav samt att de inte behandlas för annat syfte än dem droneSpotr.se samlat in dem för.
Användare har rätt att få information om de Personuppgifter som behandlas av droneSpotr.se, samt vid behov begära rättelse av Personuppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till droneSpotr.se och ska innehålla uppgifter så som Avsändarens namn, personnummer och adress. Framställan ska vara undertecknad av Användaren.

Vänligen kontakta droneSpotr.se på nedanstående angivna kontaktuppgifter om du önskar utföra någon av ovan angivna rättigheter.
droneSpotr.se lagrar Användarens Personuppgifter för syftet att göra Tjänsten mer effektiv, praktisk och betydelsefull. Användare kan när som helst få tillgång till, granska, korrigera, uppdatera eller ta bort sitt konto genom att kontakta droneSpotr.se Användaren kan också när som helst avsluta kontot hos droneSpotr.se

Personuppgifter som lämnas av Användare sparas enbart så länge som det krävs för fullgörandet av droneSpotr.se tjänster, dock som längst i ett år från senaste användningstillfället av Tjänsten. Om Användaren önskar att få sina Personuppgifter borttagna tidigare, vänligen kontakta droneSpotr.se via kontaktuppgifterna nedan.

Vid borttagande av konto kommer droneSpotr.se behålla anonymiserade loggar och information om Användarens aktiviteter på droneSpotr.se Om Personuppgifter tidigare var tillgängliga för andra som använder droneSpotr.se har vi inte möjlighet att radera informationen från deras system.

droneSpotr.se strävar efter att tillhandahålla en säker miljö genom att försöka begränsa åtkomsten till vår databas till legitima användare, men vi kan inte garantera att obehöriga parter inte bereder sig åtkomst till den. droneSpotr.se kan inte heller kontrollera hur behöriga användare lagrar eller överför information som Användare ger oss. Därför ska Användare inte uppge känslig information på droneSpotr.se

droneSpotr.se ansvarar inte för vilka policyer och rutiner för integritetsskydd som tillämpas av annonsnätverk och andra webbplatser, av utomstående parter med vilka vi samarbetar för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster eller av dem som kommer åt information om Användare på vår Tjänst.

Denna Policy kan komma att ändras varvid Användare kommer att uppmärksammas på det när dom loggar in på Tjänsten. Det är dock varje Användares skyldighet att själv hålla sig informerad om vilka villkor som gäller vid var tid.

droneSpotr kommer dock att meddela Användaren om droneSpotr gör väsentliga förändringar som kräver samtycke från Användaren.

Du kan kontakta oss på webben om du har frågor eller problem som rör våra rutiner för integritetsskydd. Du kan också skriva till oss på support@dronespotr.se